budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

zitoradja-srednji-grb

Република Србија

Општина Житорађа

Општинска управа

Број: 464-1343/21-01

Датум: 01.07.2021. године

Житорађа

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА ЗА 2022. годину

Документа уз јавни позив:

ОБАВЕШТЕЊЕ

zitoradja-srednji-grb

Општинска управа општине Житорађа,Одељење за финансије и буџет,

привреду и локално-економски развој, на основу члана 10. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гл.РС“, број 135/04, 36/09) обавештава заинтересовану јавност да је носилац пројекта„Телеком Србија“, Београд, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину базне станице мобилне телефоније „Подина- ПК42 ПКУ42 ПКО42“,на кат.парцели број 1253/1 КО Подина, општина Житорађа.

Увид у поднети захтев и документацију, може се извршити у просторијама надлежног органа СО Житорађа, канцеларија бр. 8 у времену од 8-14 часова.

Заинтересована јавност може овом органу, доставити мишљење о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.

ОДЛУКА О УКИДАЊУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

zitoradja-srednji-grb

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ЖИТОРАЂА

Број 217-1307/2021-01

24. јун 2021. године

Житорађа

На основу члана 39. став 1. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, број 87/2018), члана 20. став 1. тачка 8. и члана44. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон 101/2016 – др. закон и 47/2018) и члана 67. Статута општине Житорађа („Сл. лист града Ниша“, бр. 27/19), а на основу Закључка општинског штаба за ванредне ситуацијеброј 217-1306/2021-01 од 24.06.2021. године, председник општине доноси,

ОДЛУКУ

о укидању ванредне ситуације за целу територију општине Житорађа

Read more...

ЈАВНИ ОГЛАС ЗАПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА РАДИ ИЗДАВАЊА У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

zitoradja-srednji-grb

На основу члана 24Одлуке о прибављању, располагању, управљању и коришћењу ствари у јавној својини општине Житорађа (Сл. лист града Ниша бр. 44/2020) и одлуке Председника општине Житорђа број 464-1353/2021-01 од 02.07.2021. године, Комисија за спровођење поступка давања у закуп непокретности на којима општина Житорађа има право јавне својине, расписује

ЈАВНИ ОГЛАС

за прикупљање писаних понуда ради издавања у закуп пословног простора

Издаје се у закуп - Пословни простор КОЛСКА ВАГА – електромеханичка вага са пнеуматским функционисањем MKV-60, службена ознака M-3-639 носивости 60т, са помоћном зградом која служи као мерна кућа – вагарска кућица површине 19 м2, на катастарској парцели број 3608/2, К.О. Пејковац.

Документа се могу преузети испод:

ОДЛУКА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА

 ЈАВНИ ОГЛАС

РЕШЕЊЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА СЗСЗ 1. ДЕЦЕМБАР, ЖИТОРАЂА

zitoradja-srednji-grb

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ЖИТОРАЂА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 320-1292/2021-01

Датум: 17.06.2021. године

Житорађа

На основу члана 44 став 1 тачка 5 Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закони 47/2018), члана67. став 1 тачка 8. Статута општине Житорађа („Службени лист града ниша“ бр. 27/19), Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Житорађа за 2021. годину број: 320-1121/21-01 од 12.05.2021. године, уз предходну прибављену сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде бр. 320-00-04461/2021-09 од 05.05.2021. године, Правилника о критеријумима и поступку за доделу и коришћење подстицајних средстава у пољопривреди број: 110-1230/2021-01 од 01.06.2021. године, након спроведеног Јавног Позива за реализацију програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Житорађа за 2021. годину број: 320-1247/21-01 од 04.06.2021. године и Извештаја Комисије за спровођење и реализацију програма подршке у спровођењу пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Житорађа у 2021. години број 02-1248-2/2021-01 од 15.06.2021. године, дана 17.06.2021. године, Председник општине Житорађа доноси:

РЕШЕЊЕ

eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.