budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola

ЈАВНИ ОГЛАС - ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ, ГЛАШИНАЦ

zitoradja-srednji-grb


Комисија за спровођење поступка давања у закуп непокретности на којима општина Житорађа има право јавне својине, а на основу чл. 24 Одлуке о прибављању, располагању, управљању и коришћењу ствари у јавној својини општине Житорађа (Сл. лист Града Ниша бр. 44/2020) и Одлуке Председника општине Житорађа бр. 464-1654/2021-01 од 14.09.2021. год., расписује

 ЈАВНИ ОГЛАС

 за прикупљање писаних понуда ради издавања у закуп непокретности

Предмет јавног огласа је избор најповољнијег понуђача закупца за давање у закуп непокретности која је у јавној својини Општине Житорађа, и то:

У поступку прикупљања писаних понуда, по принципу највише понуђене цене:

Цео текс Јавног огласа

Одлука о покретању поступка

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА, ПОМОЋ У КУЋИ

zitoradja-srednji-grb

Република Србија

Општинска управа Општине Житорађа

Број 404-25-33/2021-03 (набавка на коју се закон не примењује)

Датум 14.09.2021. године

На основу чл. 27.ЗЈН („ Сл гласник број 91/2019) и Правилника о спровођењу набаки на које се ЗЈН не примењује, број 404-1257/2020-01, Начелник Општинске управе општине Житорађа, доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

КОНКУРС - ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ

zitoradja-srednji-grb

Комисија за спровођење поступка давања у закуп непокретности на којима општина Житорађа има право јавне својине, а на основу чл.24 Одлуке о прибављању, располагању, управљању и коришћењу ствари у јавној својини општине Житорађа (Сл.лист Града Ниша бр.44/2020), Програма постављања мањих монтажних објеката привременог карактера на подручју општине Житорађа за период 2021-2026 године(Сл.лист Града Ниша бр.71/2021) и Одлуке Председника општине Житорађа бр.464-1643/21-01 од 10.09.2021.год., расписује

                                                                    ЈАВНИ ОГЛАС

                          за прикупљање писаних понуда ради издавања у закуп непокретности

Предмет јавног огласа је избор најповољнијег понуђача-закупца за давање у закуп непокретности која је у јавној својини Општине Житорађа, и то покретањем поступка давања у закуп непокретности у јавној својини општине Житорађа, за постављање новопројектованих монтажних објеката- киоска за трговинско-услужне делатности , који су планирани за постављање на три локације, путем прикупљања писаних понуда, по принципу највише понуђене цене

Цео текст Јавног огласа

Одлука о покретању поступка

ОГЛАС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 

 zitoradja-srednji-grb

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Сл.гласник РС“, број 62/06, 69/08-др закон, 41/09, 112/15, 80/2017 и 95/18 – др. закон), Правилникa о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини („Сл.гласник РС“, бр.16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 133/2020 и 63/2021“) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини („Сл.лист града Ниша број 17/2007), председник општине Житорађа је дана 09.09.2021. године, донео

ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ЖИТОРАЂА

и расписује

ОГЛАС

ОГЛАС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ЖИТОРАЂА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - КРПЉЕЊЕ УДАРНИХ РУПА

zitoradja-srednji-grb

Република Србија

Општинска управа Општине Житорађа

Број 404-25-32/2021-03 (набавка на коју се закон не примењује)

Датум 31.08.2021. године

На основу чл. 27.ЗЈН („Сл гласник број 91/2019) и Правилника о спровођењу набаки на које се ЗЈН не примењује, број 404-1257/2020-01, Начелник Општинске управе општине Житорађа, доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.