budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola
Print

ЈАВНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

ПОДАЦИ О ИМОВИНИ И СРЕДСТВИМА ЗА РАД ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА

Законом о средствима у својини Републике прописано је да су средства у својини Републике Србије, поред осталих и средства која стекну органи и организације јединице локалне самоуправе.

Органи и службе Општине своје послове обављају у пословном простору који се налази у улици Топличких хероја бр.53 површине 570 м2. Простор заједнички користе органи Општине (185,40 м2), Пореска управа ( 146 м2), Служба за катастар непокретности ( 99 м2) и Управа за јавна плаћања ( 25 м2). Заједничке просторије 120 м2.

Општина Житорађа поседује укупно 3 аутомобила, од тога 1 луксузан марке VW - ПАСАТ, 1 марке VW - поло, 1 VW – голф.

Број рачунарских конфигурација је 15 комада.

ПОДАЦИ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА ЗА 2007.г.

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС. Бр.9/2002, 33/2004, 135/2004)), члана 25. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'' бр.9/2002, 87/2002, 66/2005 и 85/2006)), и члана 26, Статута општине Житорађа ( '' Службени лист града Ниша'' бр. 30/2002, 39/2002 ,88/2004 и 38/2005) Скупштина општине Житорађа на седници од 20.12.2006. године, донела је

О Д Л У К У
О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА ЗА 2007. ГОДИНУ

Члан 1.

 Укупни приходи буџета општине Житорађа за 2007. годину утврђују се у износу од 240.500.000,00 динара.

Члан 2.

У текућу буџетску резерву издвајају се средства у износу 30.000.000,00 динара.

Члан 3.

У сталну буџетску резерву издваја се износ од 1.236.010,00 динара односно 0,5% од укупних прихода буџета по одбитку средстава пренетих из буџета Републике и вишка прихода из претходне године.

Члан 4.

О коришћењу средстава текуће буџетске резерве одлучује Председник општине, уз мишљење Општинског већа. Појединачним решењем Председник општине може да распореди средства из текуће буџетске резерве највише до износа од 50.000,00 динара.

Члан 5.

О привременој употреби средстава сталне буџетске резерве у случају неравномерног остваривања прихода за обезбеђење средстава за намене предвиђене у буџету одлучује Председник општине, уз мишљење Општинског већа.

Члан 6.

Општинска управа и други корисници буџета не могу преузети обавезе на терет буџетских средстава преко износа средстава обезбеђених у буџету за 2007. годину нити створити обавезе за наредну годину ако такве обавезе нису утврђене одлуком Скупштине општине.
Општинска управа и други корисници средстава буџета дужни су да извршавају послове и задатке из свог делокруга у оквиру расположивих средстава обезбеђених буџетом руководећи се начелом рационалности и штедњом при коришћењу одобрених средстава.

Члан 7.

Средства буџета преносе се корисницима сразмерно оствареним приходима.
Председник општине уз мишљење Општинског већа може у току године вршити измене висине средстава за намене за које се утврди да средства неће бити утрошена и иста усмерити за намене за која нису обезбеђена или су обезбеђена у недовољном износу.
У циљу одржавања буџетске равнотеже Председник општине уз мишљење Општинског већа може привремено обуставити коришћење средстава за одрђене намене изузимајући средства за лична примања запослених која имају приоритет у обезбеђивању и преношењу корисницима.

Члан 8.

На основу решења председника општине уз мишљење Општинског већа привремено расположива средстсва на рачуну буџета општине која су распоређена за одређене намене могу се краткорочно пласирати орочавањем код банака закључењем уговора о кредиту.
Орочена срдстсва банка ће користити за кредитирање организација са подручја општине по најповољнијим условима.
Уговор из става 1. овог члана у име општине закључује наредбодавац буџета.

Члан 9.

Извршење правоснажних судских одлука , судских поравнања врши на терет сопствених средстава остварених по посебним прописима буџетског корисника који је својом делатношћу изазвао судски спор.

Члан 10.

Корисници буџетских средстава дужни су да на захтев органа надлежног за извршење буџета ставе на увид документацију и доставе податке на основу којих се врши финансирање њихових расхода.

Члан 11.

Наредбодавац за извршење средстава буџета је председник општине Житорађа.
За законито и наменско коришћење средстава која се користе и распоређују буџетом одговоран је председник општине Житорађа.

Члан 12.

Укупни приходи предвиђени чланом 1. ове одлуке утврђују се у следећим износима.

П Р И Х О Д И

 

КонтоНазив контаИ з н о с
711000 ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК,ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ 50.000.000,00
711110 Порез на зараде 40.000.000,00
711120 Порез на приходе од самосталне делатности 3.000.000,00
711140 Порез на приход од имовине 2.000.000,00
711180 Приходи од самодоприноса 2.000.000,00
711190 Порез на друге приходе 3.000.000,00
713000 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 4.200.000,00
713120 Порез на имовину 2.000.000,00
713310 Порез на наслеђе и поклоне 200.000,00
713400 Порез на фин. и капиталне трансакције 2.000.000,00
714000 ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ 5.000.000,00
714514 Накнада за друмска моторна возила 2.000.000,00
714580 Локалне комуналне таксе 3.000.000,00
733000 Трансфери од ругих нивоа власти 68.024.000,00
733151 Текући трансфери од других нивоа власти 68.024.000,00
741500 Закуп непроизведене имовине 7.000.000,00
741530 Приходи од коришћења грађ. земљишта 5.000.000,00
742251 Административне таксе 2.000.000,00
745100 Мешовити и неодређени приходи 106.275.526,00
745151 Осталиприходи у корист нивоа општине 106.275.526,00
УКУПНИ ПРИХОДИ 240.500.000,00

 Р А С Х О Д И

 

КонтоНазив контаИ з н о с
41 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 43.470.880,00
411 Плате и додаци запослених 35.060.100,00
412 Социјални доприноси на терет послодавца 6.275.790,00
413 Накнаде у натури 1.874.990,00
414 Социјална давања запосленима 260.000,00
  УКУПНО 41. 43.470.880,00
42 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 10.513.480,00
421 Стални трошкови 4.055.830,00
422 трошкови путовања 1.705.000,00
423 Услуге по уговору 2.594.000,00
424 Специјализоване услуге 736.400,00
425 Текуће поправке и одржавање 223.920,00
426 Материјал 1.198.330,00
  УКУПНО 42. 10.513.480,00
45 СУБВЕНЦИЈЕ 117.811.500,00
451 Субвенције јавним нефинансијскимпредузећима и организацијама 117.811.500,00
  УКУПНО 45. 117.811.500,00
46. ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 18.791.350,00
463 Донације и трансфери осталим нивоима општине 18.791.350,00
  УКУПНО 46. 18.791.350,00
47 СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ 2.236.950,00
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 2.236.950,00
  УКУПНО 47. 2.236.950,00
48 ОСТАЛИ РАСХОДИ 4.979.830,00
481 Дотације невладиним организацијама 4.779.830,00
482 Порези, таксе и казне 200.000,00
  УКУПНО 48. 4.979.830,00
49 АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА ОД ДИР.Б.К.ИНД.Б.КОРИСНИЦИМА 31.124.010,00
499 Средства резерве 31.124.010,00
  УКУПНО 49. 31.124.010,00
51. МАШИНЕ И ОПРЕМА 11.460.000,00
512 Опрема за саобраћај 11.460.000.000,00
  УКУПНО 51. 11.460.000,00
УКУПНИ РАСХОДИ 240.500.000,00

 ПОСЕБНИ ДЕО

 Ближи распоред расхода по носиоцима, корисницима и по појединим наменама:

 

Раз.Гл.Фун.Апр.Екон. кл.Врста расходаИзнос

 

1 1   110 РАЗДЕО I - ОПШТИНСКА УПРАВА
1. 411111 Плате,додаци и накнаде запослених 20.393.150,00
2. 412111 Допринос за пензијско и инвалидско осигур. 2.243.250,00
3. 412211 Допринос за здравствено осигурање 1.254.180,00
4. 412311 Допринос за незапосленост 152.950,00
5. 413151 Трошкови превоза радника 1.122.000,00
6. 416111 Јубиларне награде 260.000,00
7. 421211 Услуге за електричну енергију 440.000,00
8. 421224 Услуге грејања 800.000,00
9. 421311 Комуналне услуге 220.000,00
10. 421411 Услуге комуникација. ПТТ 346.000,00
11. 421512 Трошкови осигурања 100.000,00
12. 422111 Трошкови дневница 1.000.000,00
13. 422111 Накнада одборницима 660.000,00
14. 423191 Услуге по уговору 1.461.000,00
15. 423191 Средства за комасацију 50.000,00
16. 423191 Средства за враћање имовине општини 50.000,00
17. 423311 Усвршавање и образовање запослених 100.000,00
18. 423311 Средства за проф. едукацију рачуновођа 20.000,00
19. 423421 Услуге информисања 200.000,00
20. 423421 Трошкови огласа за јавне набавке 260.000,00
21. 423711 Репрезентација 300.000,00
22. 423711 Прослава Дана општине 50.000,00
23. 423711 Прослава крсне славе 30.000,00
24. 425111 Адаптација и уређење пословног простора 20.000,00
25. 425211 Текућепоправке и одржавање опреме 130.000,00
26. 426111 Административни материјал 562.630,00
27. 426411 Трошкови горива за возило 425.000,00
28. 482361 Судски спорови и вештачења 200.000,00
29. 512111 Набавка путничког возила 3.000.000,00
30. 512211 Набавка инвтентара 100.000,00
УКУПНО РАЗДЕО I 35.950.160,00

 

2 1   920 РАЗДЕО II - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
31. 463121 Трошкови платног промета 12.300,00
32. 463121 Комуналне услуге 110.000,00
33. 463121 Трошкови превоза 1.100.000,00
34. 463121 Административни материјал 26.700,00
35. 463121 Енергетске услуге 88.000,00
36. 463121 Трошкови осигурања 20.000,00
37. 463121 ПТТ услуге 25.000,00
УКУПНО РАЗДЕО II 1.382.000,00

 

3 1   912 РАЗДЕО III - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
38. 463121 Трошкови платног промета 133.940,00
39. 463121 Енергетске услуге 6.270.000,00
40. 463121 Комуналне услуге 198.000,00
41. 463121 Трошкови превоза 7.000.000,00
42. 463121 Превоз ученика из Ст. Божурне и Влахова 400.000,00
43. 463121 Специјално школовање 600.000,00
44. 463121 Административни материјал 504.670,00
45. 463121 Трошкови такмичења ученика 26.620,00
46. 463121 Накнаде ученицима за дан школске славе 26.620,00
47. 462121 Стручно усавршавање запослених 55.000,00
48. 463121 Трошкови осигурања 710.000,00
49. 463121 ПТТ услуге 154.500,00
50. 463121 Трошкови поправке рачунара 11.000,00
51. 463121 Услуге по уговору 199.000,00
52. 463121 Средства за професиналну едукацију рачуновођа 10.000,00
53. 463121 Средства за објављивање тендера 40.000,00
54. 463121 Прослава дана просветних радника 50.000,00
55. 463121 Прослава школске славе 30.000,00
56. 463121 Текуће одржавање 800.000,00
57. 463121 Трошкови путовања 90.000,00
58. 463121 Набавка опреме 100.000,00
УКУПНО РАЗДЕО III 17.409.350,00

 

4 1   911 РАЗДЕО IV - ДРУШТВЕНА БРИГА О ДЕЦИ
59. 411111 Плате, додаци и накнаде запослених 6.150.200,00
60. 412111 Доприноси за пензиј.и инв.осигурање 676.530,00
61. 412211 Допринос за здравствено осигурање 378.230,00
62. 412311 Допринос за незапосленост 46.130,00
63. 413151 Трошкови превоза 440.000,00
64. 421111 Трошкови платног промета 73.000,00
65. 421224 Енергетске услуге 273.300,00
66. 421311 Трошкови одржавања хигијене 37.500,00
67. 421311 Комуналне услуге 55.000,00
68. 421512 Трошкови регистрације возила 50.000,00
69. 423311 Трошкови едукације рачуновођа 10.000,00
УКУПНО РАЗДЕО IV 8.189.890,00

 

5 1   820 РАЗДЕО V - КУЛТУРА
70. 411111 Плате, додаци, и накнаде запослених 3.637.670,00
71. 412111 Допринос за пензиј. и инвал.осигурање 400.140,00
72. 412211 Допринос за здравствено осигурање 223.720,00
73. 412311 Допринос за незапосленост 27.290,00
74. 413151 Трошкови превоза 96.800,00
75. 421111 Трошкови платног промета 43.700,00
76. 421211 Енергетске услуге 63.900,00
77. 421311 Комуналне услуге 53.240,00
78. 421311 Трошкови одржавања хигијене 20.000,00
79. 421411 ПТТ услуге 20.000,00
80. 421511 Трошкови осигурања 55.000,00
81. 422111 Трошкови дневница 20.000,00
82. 423311 Трошкови едукације рачуновођа 10.000,00
83. 424911 Средства за музичку школу 33.000,00
84. 424911 Средства за развој аматеризма 55.000,00
85. 426111 Административни материјал 41.250,00
86. 426111 Средства за набавку књига 55.000,00
87. 426411 Трошкови горива 20.000,00
88. 472721 Историјски архив "Топлица" Прокупље 103.350,00
УКУПНО РАЗДЕО V 4.979.060,00

 

6 1   810 РАЗДЕО VI- ФИЗИЧКА КУЛТУРА
89. 424231 Радничке спортске игре 48.400,00
90. 481911 Дотације фудбалским клубовима 1.760.000,00
91. 481911 Дотације Рукометном клубу 1.045.000,00
УКУПНО РАЗДЕО VI 2.853.400,00

 

7 1 РАЗДЕО VII - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ
92. 423311 Срества за едукацију рачуновођа 10.000,00
93. 451191 Комуналне потребе и путна привреда 50.000.000,00
94. 451191 Самодопринос за водоснабдевање 2.000.000,00
95. 451191 Подршка програмима донација 50.000.000,00
96. 451191 Средства за ортофото снимање 5.000.000,00
97. 451191 Решавање стамбених потреба грађана 1.000.000,00
98. 512115 Отплата ануитета 8.360.000,00
УКУПНО РАЗДЕО VII 116.370.000,00

 

8 1   090 РАЗДЕО VIII - СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
99. 411111 Плате, додаци и накнаде запослених 2.175.800,00
100. 412111 Допринос за пензијс. и инвал.осигурање 239.340,00
101. 412211 Допринос за здравствено осигурање 133.810,00
102. 412311 Допринос за незапосленост 16.320,00
103. 413151 Трошкови превоза 39.930,00
104. 421111 Трошкови платног промета 43.980,00
105. 421211 Енергетске услуге 51.700,00
106. 421311 Комуналне услуге 3.520,00
107. 421411 ПТТ услуге 14.230,00
108. 421512 Трошкови осигурања 5.500,00
109. 422111 Трошкови дневница 25.000,00
110. 423311 Средства за едукацију рачуновођа 10.000,00
111. 423311 Усавршавање и образовање запослених 22.000,00
112. 423421 Средства за објављивање огласа 11.000,00
113. 425111 Средства за адаптацију пос. простора 11.000,00
114. 425211 Текуће поправке и одржавање 7.920,00
115. 426111 Административни материјал 62.000,00
116. 426411 Гориво за возило 32.450,00
117. 472931 Социјална сигурност грађана 633.600,00
118. 472931 Новчана помоћ грађанима за случај болести 200.000,00
119. 472931 Средства кадровачке помоћи 200.000,00
120. 472931 Накнда родитељима за прворођено дете 1.000.000,00
121. 472931 Куповина опреме деци смештеној у Домовима 50.000,00
122. 472931 Средства за обилазак деце смештене Домовима 50.000,00
УКУПНО РАЗДЕО VIII 5.039.100,00

 

9 1   810 РАЗДЕО IX - СПОРТСКА ХАЛА
123. 411111 Плате, додаци и накнаде запослених 2.703.280,00
124. 412111 Допринос за пензиј. инвалид. осигурање 297.360,00
125. 412211 Допринос за здравствено осигурање 166.260,00
126. 412311 Допринос за незапосленост 20.280,00
127. 413151 Трошкови превоза радника 176.260,00
128. 421111 Трошкови платног промета 31.260,00
129. 421311 Трошкови одржавња хигијене 33.000,00
130. 421411 ПТТ услуге 22.000,00
131. 425211 Текуће поправке и одржавање 55.000,00
УКУПНО РАЗДЕО IX 3.504.700,00

 

10 1   130 РАЗДЕО X - ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
132. 481121 Средства за ОШ за избегла и расељена лица 215.600,00
133. 481941 Дотације СУБНОР-а Житорађа 313.500,00
134. 481941 Дотације УБР од 1990 313.500,00
135. 481941 Дотације фудбалском савезу Општине Житорађа 308.000,00
136. 481941 Дотације УРВИ 275.000,00
137. 481941 Савез слепих Прокупље 21.780,00
138. 481941 Савез глувих Прокупље 21.780,00
139. 481941 Набавка пакетића деци погинулих учес.рата 29.040,00
140. 481941 Резрвне војне старешине Житорађа 43.560,00
141. 481941 Новогодишњи пакетићи УРВИ 29.040,00
142. 481941 Стална конференција општина и градова 21.780,00
143. 481941 Дотације политичким странкама 151.250,00
144. 481992 Примена акционих планова за укључивање рома на локалном нивоу 11.000,00
145. 481991 Средства за развој сточарства 220.000,00
УКУПНО РАЗДЕО X 1.974.830,00

 

11 1   110 РАЗДЕО XI - РЕЗЕРВЕ
146. 499111 Стална резерва 1.236.010,00
147. 499111 Текућа резерва 30.000.000,00
УКУПНО РАЗДЕО XI 31.236.010,00

 

12 1 РАЗДЕО XII – ОСТАЛИ РАСХОДИ
143. 421111 Трошкови платног промета 1.200.000,00
143. 424911 Средства за противградну заштиту 600.000,00
143. 451191 Средства за развој 7.811.500,00
143. 451191 Средства за израду регулационог плана 2.000.000,00
УКУПНО РАЗДЕО XII 11.611.500,00
УКУПНИ РАСХОДИ 240.500.000,00

 Члан 13.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу града Ниша", а примењиваће се од 01. јануара 2007. године.

Број 400-382/06-01
У Житорађи 20. децембар 2006 године

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА

 

ПРЕДСЕДНИК
Томица Антансковић

 

eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.