budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola
Print
Четвртак, 05 Август 2021

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - АНГАЖОВАЊЕ ВЕШТАКА КУЋЕ НА СЕЛУ

 zitoradja-srednji-grb

Република Србија

Општинска управа Општине Житорађа

Број 404-25-30/2021-03 (набавка на коју се закон не примењује)

Датум 05.08.2021. године

На основу чл. 27.ЗЈН („ Сл гласник број 91/2019) и Правилника о спровођењу набаки на које се ЗЈН не примењује, број 404-1257/2020-01, Начелника Општинске управе општине Житорађа, доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

  1. 1.Начелник Општинске управе општине Житорађа, у име наручиоца Општине Житорађа у поступку спровођења набавке на коју се ЗЈН не примењује, број набавке 404-25-30/2021-03 , уговор о набавци услуга - Ангажовање вештака ( проценитеља ) - за процену непокретности а за потребе реализације Програма доделе бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом, додељује понуђачу ПР Александар Јанић „Проценитељ вредности непокретности“, Видена Јовановића бр21, Ниш

О б р а з л о ж е њ е

Начелник Општинске управе општине Житорађа, у име наручиоца је дана 03.08.2021. године донео одлуку о спровођењу набавке на коју се ЗЈН не примењује, број набавке 404-25-30/2021-03 за напред наведену набавку.

Редни број набавке 30/2021

Процењена вредност набавке је 200.000,00 динара без ПДВ-а односно 240.000,00 динара са ПДВ-ом

Ова набавка је предвиђена Планом набавки за општинску управу општине Житорађа на коју се не примењује Закон о јавним набавкама , у делу набавке услуга под редним бројем 2.2.21.

Позив за подношење понуда је упућен следећим следећим понуђачима и то:

  1. ПР Дарко Марјановић “Проценитељ вредности непокретности“, др. Ивана Рибара 162, Нови Београд,
  1. ПР Дејан Андрејевић “Проценитељ вредности непокретности“, Степана Филиповића бб, Београд и
  2. ПР Александар Јанић „Проценитељ вредности непокретности“, Видена Јовановића бр21, Ниш.

До истека рока за подношење понуда тј. до 05.08.2021. године до 12 часова приспеле су понуде следећих понуђача и то:

-          Понуда понуђача ПР Дарко Марјановић “Проценитељ вредности непокретности“, др. Ивана Рибара 162, Нови Београд, заведена дана 05.08.2021. године, а која је приспела на мејл 04.08.2021 године у 08,44 сати , под бројем 1004/21

-          Понуда ПР Дејан Андрејевић “Проценитељ вредности непокретности“, Степана Филиповића бб, Београд, заведена дана 05.08.2021. године, а која је приспела на мејл 04.08.2021. године у 08,42 сати под бројем 1003/21,

-          Понуда понуђача ПР Александар Јанић „Проценитељ вредности непокретности“, Видена Јовановића бр21, Ниш, заведена дана 05.08.2021 године, а која је приспела на мејл 03.08.2021. године у 13,44 сати под бројем 1002/21.

Наведени понуђачи су доставили понуде са следећим ценама :

  1. 1.ПР Дарко Марјановић “Проценитељ вредности непокретности“, др. Ивана Рибара 162, Нови Београд, је поднео понуду са укупном ценом у износу 14.000,00 динара и то је коначна цена јер понуђач није у систему ПДВ-а, 
  1. ПР Дејан Андрејевић “Проценитељ вредности непокретности“, Степана Филиповића бб, Београд, је поднео понуду са укупном ценом у износу од 15.000,00 динара и то је коначна цена јер понуђач није у систему ПДВ-а,
  2. ПР Александар Јанић „Проценитељ вредности непокретности“, Видена Јовановића бр21, Ниш, је поднео понуду са укупном ценом у износу од 12.000,00 динара, и то је коначна цена јер понуђач није у систему ПДВ-а.

Критеријум за избор понуде је најнижа понуђена цена.

На основу напред наведеног утврђено је да је најповољнија понуда понуђача ПР Александар Јанић „Проценитељ вредности непокретности“, Видена Јовановића бр21, Ниш, који је поднео понуду са укупном ценом у износу 12.000,00 динара и то је коначна цена јер понуђач није у систему ПДВ-а, те стога уговор треба доделити напред наведеном понуђачу.

eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.