budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola
Print
Петак, 30 Јул 2021

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ СТАТУТА ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА

zitoradja-srednji-grb

РЕПУБЛИКАСРБИЈА

ОПШТИНАЖИТОРАЂА

ОПШТИНСКOВЕЋЕ

Број: 110-1208/2021-01

Дана, 29.07.2021. године

Житорађа

На основу члана. 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ број: 129/07,83/14 други закон, 101/16-други закон и 47/2018), члана 71. и чл. 163 Статута општине Житорађа (Службени лист града Ниша број 27/2019) и члана 10. Пословника Општинског већа општине Житорађа („Службени лист града Ниша“ бр. 75/2020), Општинско веће општине Житорађа, на седници одржаној дана 29.07.2021. године, доноси:

ЗАКЉУЧАК

I

УПУЋУЈЕ СЕ на јавну расправу Нацрт Одлуке о измени и допуни Статута општине Житорађа, који је израдила Комисија за израду нацрта Одлуке о измени и допуни Статута општине Житорађа, образована решењем Скупштине општине Житорађа број: 110-1027/21-01 од 23.04.2021. године.

II

Јавна расправа о нацрту Одлуке о измени и допуни Статута општине Житорађа траје петнаест дана, почев од 29.07.2021. године до 12.08.2021. године.

У оквиру спровођења јавне расправе биће одржан отворени састанак у форми округлог стола дана 05.08.2021. године, са почетком у 13 сати, у малој сали Скупштине општине Житорађа, на којем ће бити представљен текст Нацрта одлуке.

III

Нацрт Одлуке о измени и допуни Статута општине Житорађа биће истакнут на огласној табли Општинске управе општине Житорађа и на интернет презентацији Општине Житорађа arhiva.zitoradja.org.

IV

Примедбе, предлози и сугестије на нацрт Одлуке о измени и допуни Статута упућују се у писаном облику Комисији за израду нацрта Одлуке о измени и допуни Статута општине Житорађа на адресу: Топлички хероји бр.53, 18412 Житорађа.

V

Након спроведене јавне расправе, Општинско Веће ће утврдити коначан предлог Одлуке о измени и допуни Статута општине Житорађа и упутити утврђени предлог Одлуке о измени и допуни Статута општине Житорађа Министарству државне управе и локалне самоуправе на сагласност.

VI

Закључак ступа на снагу даном доношења.

Закључак доставити служби за информисање општине Житорађа и архиви општинског већа.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА

Број:110-1208/2021-01

У Житорађи, дана, 29.07.2021. године      

НАЦРТ ПРЕДЛОГА ИЗМЕНЕ СТАТУТА

ПРЕДСЕДНИКОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Иван Станојевић с.р

eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.