budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola
Print
Уторак, 18 Мај 2021

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА У 2021. години

zitoradja-srednji-grb

На основу Одлуке Скупштине Општине Житорађа број 320-1121/2021-01 од 12.05.2021., Решења Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, о давању предходне сагласности на Програм за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја у општини Житорађа за 2021. годину број: 320-00-04461/2021-09 од 05.05.2021. године и Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Житорађа за 2021. годину број 320-1121/2021-01 од 12.05.2021. године, Председник општине Житорађа, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА У 2021. ГОДИНИ

 1.ИЗНОС СРЕДСТАВА

Одлуком о буџету општине Житорађа за 2021. годину опредељена су средства у укупном износу од 10.000.000,00 динара за спровођење пољоприврењдне политике у локланој заједници.

Минималан износ средстава који се овим Јавним позивом може доделити по кориснику је 1.000.000,00 динара а максималан износ је 10.000.000,00 динара.

Бесповратна средства по овом Јавном позиву утврђују се у процентуалном износу од 100% од вредности инвестиције на терет буџетских средстава општине Житорађа.

2.НАМЕНА СРЕДСТАВА

Средства су намењена за унапређење пољопривредедне производње, путем субвенционисања набавке хране и ветеринарске опреме за приплодну прасад.

3.ПРАВИЛА ЈАВНОГ ПОЗИВА

3.1.  Право учешћа на Јавном Позиву

Право на коришћење средстава за субвенционисање набавке хране и ветеринарске опреме за приплодну прасад имају правна лица уписана у регистар пољопривредних газдинстава, са активним статусом и са пребивалиштем и производњом на територији општине Житорађа, а која нису поднела захтев за исто улагање у другим јавним фондовима.

3.2.  Документација за Јавни Позив

Учесник на Јавном Позиву подноси:

 1. Пријаву,
 2. Решење из АПР-А,
 3. Потврду о активном статусу у регистру пољопривредних газдинстава – Управа за трезор филијала Прокупље,
 4. Извод са подацима о структури сточног фонда - Управа за трезор филијала Прокупље
 5. Потврду да је прасад оматичена или мајка;
 6. Предрачуни за сточну храну
 7. Предрачуни за ветеринарску опрему
 8. Потписану изјаву да не постоији захтев за исто улагање у другим јавним фодновима 

3.3 Предаја документације

Документација се доставља преко писарнице Општинске управе Општине Житорађа или поштом са назнаком:

ЗА КОМИСИЈУ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА И ЈАВНОГ ПОЗИВА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА У 2021. ГОДИНИ

Општинска управа општине Житорађа, Топлички Хероји бр. 53, 18412 Житорађа

Све додатне информације и објашњења могу се добити на телефон Општинске управе општине Житорађа 027/8362-211 Служба за пољопривреду и рурални развој или у канцеларији бр. 8 Општинске управе општине Житорађа.

3.4.  Рок за подношење документације

Јавни Позив ће трајати 28. маја 2021. године до 13 часова.

3.5.  Инфорисање корисника

Јавни Позив ће бити постављен на огласној табли Општинске управе општине Житорађа и на Веб сајту Општине Житорађа arhiva.zitoradja.org. 

3.6 Избор корисника

Избор корисника средстава врши Комисија за спровођење програма и јавног позива подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Житорађа у 2021. години.

Неблаговрену и некомплетну документацију комисија неће узимати у разматрање, односно исту ће обацити закључком.

3.7. Исплата средстава

Исплата средстава за субвенционисање набавке сточне хране и ветеринарске опреме за приплодну прасад вршиће се уплатом на наменски текући рачун корисника на основу предлога комисије и Уговора о коришћењу средстава Између општине Житорађа и корисника средстава.

3.8. Уговор о коришћењу средстава иозмеђу општине Житорађа и корисника средстава

Уговором ће бити регулисане права и обавезе између општине Житорађа и корисника средстава.

3.9 Обавезе корисника средстава – правдање средста

Корисник средстава дужан је да до 15.11.2021. године општини Житорађа одноносно Комисији за спровођење Програма и Јавног Позива подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Житорађа у 2021. години достави следећу документацију:

 1. Наративно финансијски извештај о утрошку средства по Јавном Позиву,
 2. Фискалне Рачуне или потврду о преносу средстава за купљену сточну храну,
 3. Оригиналне рачуне за купљену сточну храну,
 4. Оптпремнице за купљену сточну храну,
 5. Фискалне Рачуне или потврду о преносу средстава за купљену ветеринарску опрему,
 6. Оригиналне рачуне за купљену ветринарску опрему,
 7. Оптпремнице за купљену ветеринарску опрему,

Образац пријаве за Јавни Позив учесник Може лично да преузме у Служби за пољопривреду и рурални развој (канцеларија бр. 8.) у Општинској Управи општине Житорађа.

Електронска форма пријаве на Јавни позив, изјава и Јавни Позив може да се преузме са Веб сајта Општине Житорађа arhiva.zitoradja.org.

Број: 320-1148/21-01

У Житорађи.

18.05.2021. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

ИВАН СТАНОЈЕВИЋ

Преузимање докумената:

ЈАВНИ ПОЗИВ

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ

ИЗЈАВА

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ


eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.